Logo

Tursab ID: 9873

YALA DALİL TURİZM | DALEL GROUP PERA TUR  YURT DIŞI PAKET TUR SOZLEŞMESİ
PERA TURİZM SEYAHAT ACENTASI YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 
İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ve  14.01.2015 tarihli Paket Tur 
Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.
Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili  Yasa  ve  Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme
düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından
okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş  ve  imzalanmıştır.  İşbu  sözleşme  ile  tüketicinin PERA
TURİZM’den satın aldığı, içeriği, satış  fiyatı  belirtilen  ve  broşürde  bilgileri  yer  alan hizmetin, satışı
ve ifası ile ilgili  olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
1–TARAFLAR
1.1 –PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ
Şirket ünvanı: DALEL GROUP PERA TURİZM LTD ŞTİ  (Bundan sonra PERA  TURİZM olarak anılacaktır.)
 Adresi: Büyük dere cad. Konak Apt. No39/9  | İSTANBUL – ŞİŞLİ
 İletişim bilgileri: 0212 603 68 84  | [email protected]  | www.peratur.com.tr
1.2 –TÜKETİCİ/KATILIMCI : 
Adı – Soyadı : 
TC Kimlik No :
 Tel :
E-Mail : 
Adres :
( Bundan sonra Tüketici/Katılımcı olarak anılacaktır.)
2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcı’nın PERA  TURİZM’den satın aldığı paket tur hizmeti
kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
2.1 –İş bu sözleşme,hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki  olmayan  amaçla 
hareket  eden  gerçek  ve  tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir  paket  tur  satın  alınan  veya  satın 
alınması taahhüt edilen veya kendisine bir  paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından
geçerlidir.
2.2 –Paket Tur'un içeriğine dair  tüm  bilgiler,  (yolculuğun  başlangıç  ve  bitiş  tarihi  ile  yeri,  kullanılan 
ulaşım  araçları,  yolculuk hareket ve dönüş saat  tarih  ve  yerleri,  konaklama  türü  ve  nitelikleri, yemek
planı, güzergah, paket tura uygun  vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari 
katılımcı  sayısı  ve  iptal  bildirimi  için  son  tarih, turun fiyatı)  sözleşme ile birlikte  teslim  edilen Ek.2’de
“Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer almaktadır.  Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu” Tüketici/Katılımcı
tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar
adına  taraf  olduğunu  ve  onları  da  temsil  ve  ilzam  ettiğini, kendisine ilgili  yasal mevzuat kapsamında  
 -1- verilen  “Ayrıntılı Gezi Programı”  içeriklerinden  tüm katılımcılara  bilgi  vermekle  yükümlü  ve  sorumlu
olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan
sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı‘ya verilen “Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara
verilmiş  sayılır. 
Müşteri Ek.2’de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nın ve Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu”nun
Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine
getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda
işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder. 
2.3 –İşbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm kişilerin  1618  Sayılı  yasa gereği Zorunlu Seyahat
Sigortalarını yapmakla yükümlüdür.
2.4 – Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak
verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik  ve  iletişim  bilgilerinin  hatalı  bildirilmesi 
nedeniyle  meydana  gelebilecek  neticelerden  (örn. Havayolu  cezası,  vize  sorunu,  seyahat  ile  ilgili 
yapılması  gereken  bilgilendirmelerin  ulaşmaması,  tura katılamamaları vb.) PERA TURİZM sorumlu
değildir.
2.5 – Tüketici/Katılımcı  işbu  sözleşmede  belirtilen  irtibat  bilgilerinden  kendisine  ve  tüm katılımcılara 
ulaşılacağını  kabul  beyan  ve  taahhüt eder.
3–GENEL HÜKÜMLER
3.1 –Ödemeler ve Rezervasyon Koşulları:
 
Tur  bedelinin  %30'u kayıt  anında  ödenir. Kalan bakiyenin gezinin başlamasına 120 gün kala
ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya
da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı belirtilir.
Tüketici/Katılımcı'nın sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal
koşulları geçerli olacaktır. 
Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış  bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte  kur  olarak 
sözleşmenin  düzenlendiği  ve  ödemenin  yapıldığı  günkü merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.
3.2 – Fiyat değişiklikleri:
PERA  TURİZM herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını  değiştiremez. Sözleşmede  yer  alan  fiyat;
fiyat  değişikliğinin  gerekçesinin  ve  nasıl  hesaplanacağının  sözleşmede  öngörülen  hareket 
tarihinden  en  az  yirmi  gün  öncesinde  Tüketici/Katılımcı’ya yazılı olarak veya  kalıcı  veri  saklayıcısı 
ile bildirilmesi  koşuluyla  sözleşme  bedelinin  yüzde  beşini  geçmeyecek  şekilde;  Sözleşme 
bedelinin  döviz  cinsinden  belirlendiği  yurt  dışına  yönelik  paket  turlarda   fiyat   değişikliğinin döviz
kurunda meydana gelen  olağandışı  değişikliklerden  kaynaklanması,  tüm  paket  turlarda  fiyat 
değişikliğinin yakıt  giderlerindeki  olağandışı  değişikliklerden  kaynaklanması,  fiyat  değişikliğinin 
liman,  havaalanı  gibi  yerlerde tahsil  edilen  vergi,  resim,  harç  ve  benzeri  yasal  yükümlülüklerde 
meydana  gelen  değişikliklerden  kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir. 
3.3 –Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:
PERA  TURİZM paket turun başlamasından önce, Tüketici/Katılımcı'dan kaynaklanmayan nedenlerle
sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici/Katılımcı'ya
derhal  bildirir.  Sözleşmenin  esaslı  unsurlarından  birisinin  değişmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu 
değişikliği  kabul  edebileceği  gibi,  yapılan  değişikliği  kabul  etmediğini yazılı  olarak veya  kalıcı  veri 
saklayıcısı  ile bildirmek  koşuluyla;  Paket  tur  düzenleyicisi  veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya 
 -2-daha  yüksek  değerde  başka  bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma  veya fiyat farkının
kendisine iade edilmesi  şartıyla  daha  düşük  değerde  bir  paket  tura  katılma  veya  herhangi  bir 
tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu sebeplerden dolayı
sözleşmeden dönülmesi halinde PERA TURİZM sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı’nın ödemiş  olduğu  tüm  bedeli  herhangi  bir  kesinti  yapmaksızın  en 
geç  on  dört gün içerisinde  iade eder.Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli
fiyat sunma hakkı PERA TURİZM e  aitttir.
3.4 –Paket turun iptali:
PERA TURİZM Tüketici/Katılımcı’dan kaynaklanmayan bir  sebepten  dolayı  paket  turun 
başlamasından  önce  turu  iptal  etmesi  halinde Tüketici/Katılımcı, 3.3. maddede belirtilen seçimlik
haklarını  kullanabilir.
3.5 –Sözleşmenin eksik ifası:
Tüketici/Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya  çıkan  her  türlü  eksikliği  PERA  TURİZM’e  derhal 
bildirmek  zorundadır.  Bu  eksiklik  giderilmediği  takdirde  Tüketici/Katılımcı'nın  sözleşme  bedelinden 
indirim  talep  etme  hakkı  vardır.  PERA TURİZM 'in  paket  tur başladıktan sonra önemli bir
yükümlülüğünü yerine getirmediği  veya  getiremeyeceği  tespit edildiğinde, PERA  TURİZM paket turun
devam etmesi için Tüketici/Katılımcı'ya ilave  maliyet  getirmeyen  eşdeğerde  alternatif  düzenlemeler 
sunar  ve  Tüketici/Katılımcı'ya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
Tüketici/Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden 
dönülmesi  durumunda  PERA TURİZM 'in  ücret  talep  etme  hakkı  sona  erer ve yapılmış olan
ödemeler sözleşmeden dönüldüğü  tarihten  itibaren  Tüketici/Katılımcı’ya  en  geç  yirmi bir iş  günü  içinde 
iade  edilir. Ancak  PERA  TURİZM o  ana  kadar  ifa  etmiş  olduğu  edimler  için  Tüketici/Katılımcı'dan
hizmetten faydalandığı oranda uygun  bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden  dönülmesi  durumunda, 
PERA  TURİZM veya  aracısı  Tüketici/Katılımcı'nın  paket  tura  başladığı yere veya üzerinde anlaşılan
başka bir yere ücretsiz  naklini  sağlamak  ve  zorunlu konaklama olması halinde  yapılan  giderleri 
karşılamakla  yükümlüdür.  
3.6 – Mücbir Sebebler ve Diğer değişiklikler:
Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyalan vb.. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı
ilanları, Genel Grev,terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb..), halk
haraketleri (grev,miting, grev,yürüyüş,yol kapanması vb..), devletlerarası gerginlik, diplomatik
kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina vb...), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis,
fırtına, yıldırım düşmesi vb..) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile
havayolu,tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel
kısıtlamalar, ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebebten doğrudan
veya dolaylı olarak, PERA TURİZM’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü
olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan PERA TURİZM sorumlu
olmayacağı gibi, PERA  TURİZM bu sebeblerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya
yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve PERA  TURİZM’e maddi ve manevi
sorumluluk yüklenemez.
PERA  TURİZM ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi , helikopter, balon, 4x4 jeep vb.. )
arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza
yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından PERA
TURİZM sorumlu tutulamaz ve PERA  TURİZM’e  maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak
saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik
aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı
değişikliklerden kesinlikle EPRA TURİZM sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir.
PERA TURİZM havayolu ile yolcu arasında aracı  konumunda  olup,  28/09/1955  Lahey  Protokolüne  
 
-3- 
tabidir.  Uçuş  öncesinde  saatler değişebilir  ve  tüm  saatlerin  hareket  tarihlerinden  48  saat  önce 
teyid edilmesi gerekmektedir. 
PERA  TURİZM ,  sözleşmeye  aykırılığın  Tüketici/Katılımcı’nın  kusurundan  kaynaklanması, 
sözleşmenin  ifası  sürecine  dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir  davranışının 
bulunması,  mücbir  sebebin bulunması,  PERA  TURİZM’in, aracısının veya bağımsız  hizmet 
sağlayıcısının  gerekli  tüm  özeni  göstermelerine  rağmen  öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir
olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi  için  öngörülen  asgari  katılımın  sağlanamaması 
nedeniyle  iptal  edilmesi  ve  iptalin  sözleşmede  öngörülen  sürede  paket  turun  başlamasından yirmi
gün  önce  yazılı  olarak  veya  kalıcı  veri  saklayıcısı  ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda
sözleşmenin  hiç veya gereği  gibi  ifa  edilmemesinden  doğan  zararlardan  sorumlu  tutulamaz.  Bu
durumda PERA TURİZM veya aracısı  ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcı'nın zor durumda
kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla  yükümlüdür.
PERA TURİZM buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir
sebepler” haklarını saklı tutar. 
3.7 – Sözleşme devri:
Tüketici/Katılımcı, paket tura  devam  etmesinin  mümkün  olmaması  durumunda,  turun 
başlamasından  en  az  60  gün  önce  paket tur düzenleyicisi veya  aracısına  yazılı  olarak  veya  kalıcı 
veri  saklayıcısı  ile  bildirimde  bulunarak  sözleşmeyi,  paket tur  açısından  geçerli  tüm  koşulları  yerine 
getiren  üçüncü  bir  kişiye  devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi
biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır Varsa cezalan
yolcuya yansıtılır.Paket tur sözleşmesini devreden  ve devralan, PERA TURİZM veya aracısına karşı
bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen
sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Katılımcıların
vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir  alan  Katılımcıların  ise  vize  sorumlulukları  kendilerine  ait 
olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize
verilmemesi durumunda PERA TURİZM’in herhangi bir sorumluluğu  yoktur. Tur  bedelinin  tamamını 
devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya
otellerin değişiklik koşullarına göre  yapılabilir.
3.8 –Sözleşmenin feshi/iptal koşulları:
Tüketici/Katılımcı, fesih talebini PERA  TURİZM’e veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı  ile  bildirmek  kaydıyla  sözleşmeyi tek taraflı olarak en geç turun kalkış tarihine 60 gün kalaya
kadar feshedebilir.
Paket tur başlamadan yapılan  fesih  bildirimlerinde,  ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri  yasal
yükümlülüklerden doğan  masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün
olmayan bedeller hariç  olmak  üzere,  Tüketici/Katılımcı'nın  ödemiş  olduğu bedel kendisine iade edilir.
Yine bu kapsamda ,daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili
firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır ,Varsa cezalan yolcuya yansıtılır.Banka aracılığı
ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı’ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcı’nın
bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin PERA TURİZM’e veya
aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı'ya yapılır.
Tüketici/Katılımcı veya PERA TURİZM, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde;
ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile, banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise
nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar PERA  TURİZM’e ödenen para birimi cinsinden
olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından PERA TURİZM sorumlu tutulamaz.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı’nın aynı kredi kartına yapılacaktır.
Oluşabilecek zararlardan PERA TURİZM sorumlu tutulamaz.Kredi kartına yapılan iadelerde 
 
-4- 
gecikmelerde PERA  TURİZM sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcı’nın
bilgisine sunar.
3.9 –Sorumsuzluk kaydı:
Sözleşme metninde veya  müstakil  herhangi  bir  belgede  Tüketici/Katılımcı’nın  Yönetmelik'te  yer 
alan haklarını  kullanmaktan  feragat ettiğine dair veya PERA  TURİZM   ya  da  aracısının 
Yönetmelik'ten  kaynaklanan  yükümlülüklerini  sınırlayan  veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
3.10 –İhtilafların Hal Mercii:
İşbu  sözleşmeden  doğacak  tüm  ihtilafların  çözümü  ile  ilgili  T.C.  Tüketici  Mahkemeleri,  Tüketici 
hakem  heyetleri yasa  ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve  itirazları 
konusunda  başvurularını,  Bakanlıkça  her  yıl  Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde
Katılımcının  mal  veya  hizmeti  satın  aldığı  veya  ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları
Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler.
4–PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ  BİLGİLENDİRMELER
4.1 –Paket tur programlarında ücrete dahil  tüm  hizmetler  ayrı  ayrı  belirtilmiştir.  Bunlar dışında kalan 
turlar veya  hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde 
yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle PERA  TURİZM'den  hiçbir  tazminat  ve/veya 
iade  talep  edilemez.  Ekstra  tura  katılmak  istemeyen  Tüketici/Katılımcılar  güzergah  üzerinde  rehber 
tarafından  uygun   görülen   yerlerde   bekletilir.   Ekstra  tur dönüşü alınarak tura devam ederler.
Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.
4.2 – Tüketici/Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak,tren,
gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden
konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu
konulardan PERA  TURİZM’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde
bulunamaz. Tüketici/Katılımcılar’ın, PERA  TURİZM tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında
(havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek
gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiç bir şekilde iade edilemez. 
Uçuşlarla ilgili  son  dakika  rötarlar  ve  kapı  değişiklikleri  hava  yolu  tarafından  hava  alanında 
belirlendiğinden  yolculara  alandaki  bilgi  panoları  (info  board)  ya  da  anonslar  ile  duyurulmaktadır. 
Bu gibi  bilgilendirmeler  anlık  yapılmakta olup, PERA  TURİZM'İn daha öncesinde bilgisi olması 
mümkün  olmadığından  yolcunun alanda bu uyarılara karşı  dikkatli olması ve takip etmesi kendi
sorumluluğundadır.
4.3 – Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Tüketici/Katılımcılar’ın
herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da
mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz. 
4.4 – Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan PERA  TURİZM’i sorumlu tutmayacağını kabul ve
beyan eder. Müşteri kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu
değirlendirmekten kendisi sorumludur. 
4.5 – Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketici/Katılımcılar’a aittir. Bagajların ya da el
çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası,
para kaybından PERA  TURİZM sorumlu tutulamaz. 
-5- 4.6 – Vize İle İlgili Bilgilendirme : 
PERA  TURİZM Tüketici/Katılımcılar’ın pasaportlarını tetkik hakkı  ve  zorunluluğu  bulunmamaktadır. 
Bu konuda  Tüketici/Katılımcılar’ın beyanı  esas alınır. PERA  TURİZM tarafından vize  takip  hizmeti 
almayan,  vizesi  olduğunu  ve/veya  yeşil  pasaport  sahibi  olduğunu  veya vize gerektirmeyen
pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın  alan  katılımcıların  pasaportlarının
ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğunu  kontrol  etmeleri  münhasıran  kendi
sorumluluğundadır. PERA  TURİZM’den vize  almayan,  vizesini  kendisi  alacağını  belirten,  vizesiz 
bir  ülkeye  tur  satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize
ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından  ve  vizelerinden  kaynaklanan  sair  nedenlerle 
seyahate  katılamamalarından  PERA  TURİZM  sorumlu  tutulamaz.
Bu durumda ki katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya  da  vizesiz  bir  ülkeye  seyahat  edecekler  ise;
pasaportlarının  gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık  geçerlilik  süresinin  bulunduğunun,  yeni 
düzenlemeye  uygun  çipli  ve  10  yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük v.s bir deformasyon
bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum 
sürelerinin  bitmemiş  olduğunun,  giriş  çıkış  sayılarının  adedinin  (tek  giriş–çift  giriş–çok  giriş) ve 
vizelerini  yanlış  kullanmadıklarının  kontrolünü  sağlamalıdırlar.
Vize evraklarının teslimi:
PERA TURİZM  ile yurtdışı turuna  katılacak  olan  Tüketici/Katılımcılar’ın,  yurtdışına  çıkış  için  gerekli 
vize  takip  işlemini  PERA  TURİZM'in üstlenmesini talep etmesi durumunda  PERA  TURİZM'in 
çalıştığı  yetkili  acente  tarafından  katılımcılara verilecek  vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu
maddede düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli  olan  evraklar  ve  vize  masrafları ile  vize  hizmet 
bedeli,  ilgili  Konsolosluğun  bildirdiği  şekilde  eksiksiz  olarak,  tur  hareket  tarihinden  en geç 30  gün
önce Tüketici/Katılımcılar tarafından  PERA  TURİZM  ve  PERA  TURİZM'in  talebi  doğrultusunda 
acenteye  teslim  edilmelidir.  Teslim  edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık 
geçerlilik  süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması,  yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması
gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke
konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle 
Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları PERA  TURİZM   tarafından 
önerilmektedir.  Bu konuda sözleşme  imzası  sırasında  Tüketici/katılımcılar  bilgilendirilmiştir. 
Pasaportların  geçerliliği   ve   pasaportlarda   yer   alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi
sorumluluğunda olup, konsolosluk yada ülke girişlerinde polis  kontrolü  sırasında çıkacak herhangi bir
aksaklık ve engellemelerden PERA  TURİZM  sorumlu değildir.
  Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları: 
Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde  şahsi  başvuru  yapmak üzere  evraklarıyla  beraber  
konsolosluk  tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul
ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle PERA  TURİZM'den
herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.
Katılımcının PERA  TURİZM  veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını  teslim  edip,  teslim  edilen 
evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi  durumunda;  Konsolosluk  tarafından 
Tüketici/Katılımcılar’dan  talep  edilen  eksik  evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden
doğan tüm yükümlülükler  Tüketici/Katılımcılar’a  aittir.  Bu  sebeple  alınamayan vizeler PERA
TURİZM  ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur
bedelinin tamamı tahsil olunur.
Tüketici/Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında  başvuru  yapmış 
olmasına  rağmen  Konsolosluk  tarafından  başvuru  reddedilirse  veya  yine  taraflardan 
kaynaklanmayan  nedenlerle,  ilgili  konsolosluk tarafından turun  başlangıç  gününe  kadar  pasaportlar 
teslim  edilmezse,  ya  da  verilen  vizenin  geçerlilik  süresi  konsolosluk tarafından tur  tarihlerinden 
eksik  olarak  düzenlenirse  PERA  TURİZM  veya  acentenin  sorumluluğu doğmayacaktır. 
-6- PERA  TURİZM  , yetkili acente ve Tüketici/Katılımcılar tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına
rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi  durumunda,  PERA TURİZM  ,  tur bedelinin, vize
masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip  olacaktır.
Tüketici/Katılımcılar’ın hüsnüniyet  kurallarına  aykırı  olan  hareketleri  neticesinde  (vergi  borcu, 
askerlik  durumu,  yurtdışına  çıkış   yasağı,   kara  liste  olma  durumu,  v.b)  ya  da  kendi  kusuru, 
ihmali  ve  özen  yükümlülüğünü  yerine    getirmemesi (pasaporttaki  eksik,  yırtık,  deformasyon  vb.)
vizenin  alınamaması  veya  yurtdışına  çıkışına  engel  olunması   durumunda PERA  TURİZM'in veya
yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Tüketici/Katılımcılar tur bedelinin tamamını ödemekle
yükümlüdür.
Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış  olmasına  rağmen,  gidilen  ülkede  herhangi  bir nedenle
içeri sokulmayan  veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen
Tüketici/Katılımcılar’a herhangi bir geri ödeme  yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan
PERA TURİZM veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.
Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu  beyan  eden  veya  vize  işlemlerini  bizzat  kendisi  takip 
edeceğini  belirten  katılımcı,  vize  işlemlerinin  gerçekleşmemesini  ileri  sürerek  sözleşmeyi 
feshedemez,  sorumluluk  Tüketici/Katılımcılar’a  aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
PERA  TURİZM veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü  veya 
edinimlerini  taahhüt  edebilme yetkisi yoktur. PERA  TURİZM veya acentesinin yükümlülüklerini yerine
getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden PERA  TURİZM aracı kurum  olması 
sebebiyle  kendi  veya  yetkili  acentesi  sorumlu  değildir.  Konsolosluk  tarafından iade edilen belgeler
PERA TURİZM veya yetkili acente tarafından Tüketici/Katılımcılar’a teslim edilir.  Konsolosluğun  vize 
vermemesi halinde PERA TURİZM 'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı”
uluslararası kurallar gereği konsolosluk beyanına dayanır. Bunları tartışma imkanı ve yetkisi 
bulunamamaktadır.
5– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
5.1–  PERA  TURİZM; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve
yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta,
kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılar’a sunulan hizmetin niteliğine göre,
yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler,
indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere
aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.